Doorverwijzen naar mediation

Doorverwijzen naar mediation wordt in Nederland het vaakst gedaan na aangifte of
tijdens een lopende strafzaak.
Een belangrijke reden om mediation in te zetten voor een slachtoffer is het af- of wegnemen van angst. Het slachtoffer kan vragen stellen en vertellen wat de gevolgen zijn geweest van het gedrag van de dader.
Voor daders is het een kans om excuses te maken en uit eigen beweging schade te vergoeden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mediation de kans op herhaling vermindert.

Als sprake is van aangiften over en weer, huiselijk geweld of lang slepende conflicten zullen de mediators bevorderen dat de betrokkenen hierover op een realistische manier in gesprek te komen, met aandacht voor ieders eigen aandeel.
Mediation is een vorm van restorative justice. Slachtoffer en dader staan centraal, in plaats van de vervolging van de dader door de staat. Ze beslissen samen over het mogelijke herstel van de schade en de onderlinge verhoudingen. Ook de omgeving van deze hoofdpersonen kan worden betrokken bij mediation.

Bemiddelen

Een in strafzaken gespecialiseerde mediator brengt de betrokkenen met elkaar in gesprek. Doel: de gevolgen herstellen en afspraken maken over de toekomst.
Evaluatie van proefprojecten met verwijzing naar mediation voorafgaand aan de strafzitting liet positieve resultaten zien. Gesprekken tussen slachtoffers en daders leveren in ruim 70% van de gevallen onderlinge afspraken op.

 

Seponeren

Zaken die geschikt zijn voor doorverwijzing variëren van vernieling en conflicten op scholen tot stalking, mishandeling, financieel misbruik, zedenmisdrijven en
burenruzies. Belangrijk is ook dat dit slachtoffer en deze dader met elkaar in gesprek kunnen gaan. Mediators tasten dat zorgvuldig af.
Vindt mediation in de politie- of officiersfase plaats? Dan kan de officier van justitie de uitkomst van de mediation afwachten en de uitkomst gebruiken bij de beslissing
om al dan niet tot vervolging over te gaan.

Ook advocaten van verdachten en slachtoffers kunnen contact opnemen met het mediationbureau van de rechtbank en om verwijzing vragen. Verdachten en
slachtoffers kunnen dat zelf ook doen. De contactgegevens zijn te vinden via de website rechtspraak.nl

Slachtofferhulp Nederland kan slachtoffers daar ook bij helpen. Mediators zullen altijd de schade en eventuele schadevergoeding bespreken tijdens de mediation. Ook de eventuele samenloop met het vorderen van immateriële en materieel schade of het aanvragen van een tegemoetkoming uit het Schadefonds
Geweldsmisdrijven bij ernstig letsel wordt in de mediation betrokken.